Lp. Nr protokolu Tytuł badania Badacz Główny
1 PGL2001 Wieloośrodkowe, randomizowane, dwuramienne, równoległe badanie fazy II, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie steroidowego inhibitora sulfatazy PGL2001 z jednoczesnym podawaniem NETA (octan noretysteronu) w leczeniu objawów związanych z endometriozą Dr. n. med. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz
2 EFC11570 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie w grupach równoległych w celu oceny wpływu alirokumabu (SAR236553/REGN727) na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów, u których w ostatnim czasie wystąpił ostry zespół wieńcowy prof. Edward Franek
3 20120141 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności brodalumabu u pacjentów z nieodpowiednio kontrolowaną astmą i dużą odwracalnością leku rozszerzającego oskrzela Dr. hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik
4 20120104 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności brodalumabu u pacjentów z nieodpowiednio kontrolowaną astmą i dużą odwracalnością leku rozszerzającego oskrzela Dr n.med. Kamila Padlewska
5 M12-671 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leku Elagolix u pacjentek z bólem związanym z endometriozą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego Dr. n. med. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz
6 M12-821 Badanie uzupełniające mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności leku Elagolix u osób z umiarkowanym lub ciężkim bólem związanym z endometriozą Dr. n. med. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz
7 MT-1303 Otwarte badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakodynamiki pojedynczej dawki doustnej MT-1303 u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit. Dr n.med. Kamila Padlewska
8 I1F-MC-RHBC(b) 12-tygodniowe wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo LY2439821 z etanerceptem i placebo u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą z długotrwałym okresem przedłużenia Dr n.med. Kamila Padlewska
9 PLK13001/2012-01 Wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy prowadzone w warunkach podwójnie ślepiej próby w grupach rónoległych w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leku generycznego w postaci maści zawierającej kalcypotriol-betametazon w porównaniu z maścią Daivobet oraz podłożem maści w leczeniu przewlekłej stabilnej łuszczycy plackowatej u dorosłych pacjentów Dr n.med. Kamila Padlewska
10 D4193C00002 Randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe, globalne badanie fazy III nad MEDI4736 monoterapią i MEDI4736 w skojarzeniu z tremelimumabem w porównaniu z terapią standardową u pacjentów z nawracającym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi (SCCHN) Dr n.med. Katarzyna Jarus-Dziedzic
11 CAG12003 Wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane, dwuokresowe, krzyżowe badanie oceniające biorównoważność dwóch doustnych preparatów winorelbiny (miękka kapsułka żelatynowa Vinorelbine, Onco Therapies Ltd., Indie vs. kapsułka miękka Navelbine, Pierre Fabre Limited, Wielka Brytania) po doustnej pojedynczej dawce 80 mg/m2 u pacjentów z guzami litymi Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
12 CPH-301-201030 Randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa BoNT/A-DP w leczeniu zmarszczek gładzizny czoła w porównaniu z placebo, z następującym badaniem otwartym Dr n.med. Kamila Padlewska
13 R668-AD-1424 Badanie III fazy dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji dupilumabu podawanego dorosłym pacjentom z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, którzy nie są odpowiednio leczeni lub nie tolerują doustnej cyklosporyny A lub gdy takie leczenie nie jest wskazane z medycznego punktu widzenia Dr n.med. Kamila Padlewska
14 R668-AD-1225 Otwarte badanie interakcji między lekami (DDI) dotyczące dupilumabu (REGN668/SAR231893) u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry (AD) Dr n.med. Kamila Padlewska
15 I1F-MC-RHBS 52-tygodniowe wieloośrodkowe, randomizowane, zaślepione badanie w grupach równoległych porównujące skuteczność i bezpieczeństwo iksekizumabu i ustekinumabu u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
16 INTERTRAM3/2014 Randomizowane, wieloośrodkowe, z pojedynczą ślepą próbą badanie w grupach równoległych mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji skojarzenia tramadolu o natychmiastowym uwalnianiu (IR) z mikronizowanym mleczanem magnezu jako funkcjonalną substancją pomocniczą w leczeniu przewlekłego bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego i/lub kolana Dr n.med. Katarzyna Jarus-Dziedzic
17 IM011011 Wieloośrodkowe randomizowane badanie II fazy prowadzone metodą ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, prowadzone w grupach równoległych oceniające kliniczną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu BMS-986165 u pacjentów z łuszczycą w postaci średniej do ciężkiej Dr n.med. Kamila Padlewska
18 RCT-004 Randomizowane, otwarte, prowadzone w grupach równoległych badanie biopodobieństwa fazy III oceniające bezpieczeństwo w długim okresie, ze szczególnym uwzględnieniem immunogenności, produktu Rechon Insulin Human Soluble u chorych na cukrzycę typu I Lek. med. Małgorzata Jonak
19 R668-AD-1652 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dupilumabu jednocześnie z miejscowo stosowanymi kortykosteroidami u pacjentów w wieku od 6 do <12 lat z ciężkim atopowym zapaleniem skóry Dr n.med. Kamila Padlewska
20 MOR106-CL-201 Badanie fazy II, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo z wielokrotną dawką, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki/PD dożylnie podawanego MOR106 u dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry Dr n.med. Kamila Padlewska
21 ANB020-005 Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, w grupach równoległych, z zakresem dawek, badające skuteczność, bezpieczeństwo i profil farmakokinetyczny ANB020 podawanego dorosłym osobnikom z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
22 IM011046 Wieloosrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo BMS-986165 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
23 TR-11 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, 2-ramienne badanie fazy 2b/3 dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa u Prurigo Nodularis (PN) z użyciem tabletek ER nalbufiny w celu łagodzenia świądu poprzez modulację świądu i zarysowania (badanie PRISM) Dr n.med. Kamila Padlewska
24 R668-AD-1434 Rozszerzone badanie otwarte, mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności dupilumabu u pacjentów w wieku od 6 miesięcy do <18 lat z atopowym zapaleniem skóry Dr n.med. Kamila Padlewska
25 AE451-G-18-004 Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa JTE-451 podawanego przez 16 tygodni u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą (IMPACT-PS) Dr n.med. Kamila Padlewska
26 122-0551-209 Otwarta ocena potencjału hamującego czynności nadnerczy i właściwości farmakokinetycznych piany propionianowej halobetazolu stosowanej dwa razy dziennie, 0,05% u osób w wieku od 12 do mniej niż 18 lat z łuszczycą plackowatą otrzymującą dwa tygodnie leczenia Dr n.med. Kamila Padlewska
27 DRM06-AD04 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa lebrikizumabu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
28 IM011075 Wieloośrodkowe badanie będące kontynuacją poprzedniego badania prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu scharakteryzowanie długoterminowego bezpieczeństwastosowania i skuteczności preparatu BMS-986165 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarekowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
29 DS107G-05-AD3 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo doustnie podawanego DS107 u dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry Dr n.med. Kamila Padlewska
30 RD.06.SPR.11869 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nemolizumabu (CD14152) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
31 RD.06.SPR.11863 Prospektywne, wieloośrodkowe, długoterminowe badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nemolizumabu (CD14152) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
32 AD04-301 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję AD04 (ondansetron) u dorosłych z zaburzeniem używania alkoholu (AUD) i wybranymi polimorfizmami w genach transportera i receptora serotoniny Dr n.med. Katarzyna Jarus-Dziedzic
33 R668-AD-1539 Badanie fazy 2/3 oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i skuteczność dupilumabu u pacjentów w wieku od ≥6 miesięcy do <6 lat z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
34 DRM06-AD06 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo lebrikizumabu stosowanego w połączeniu z miejscowym leczeniem kortykosteroidami u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
35 DRM06-AD07/J2T-DM-KGAA Długoterminowe badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność lebrikizumabu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego (ADjoin) Dr n.med. Kamila Padlewska
36 R668-AD-1924 Wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, w grupach równoległych, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dupilumabu u dorosłych i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry dłoni i stóp o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
37 M-17923-30 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne III fazy, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczenstwa lebrikizumabu w skojarzeniu z kortykosteroidami stosowanymi miejscowo u dorosłych i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, które nie jest odpowiednio kontrolowane za pomocą cyklosporyny lub dla których cyklosporyna nie jest wskazana z medycznego punktu widzenia Dr n.med. Kamila Padlewska
38 KY1005-CT05 Wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, randomizowane badanie fazy IIbmające na celu ustalenie dawki optymalnej podawanego podskórnie przeciwciała monoklonalnego Anti0OX40L (KY1005) w leczeniu atopowego zapalenia skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Dr n.med. Kamila Padlewska
39 TV45779-IMB-30086 Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność TEV-45779 w porównaniu z preparatem XOLAIR (Omalizumab) u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną/spontaniczną, u których objawy utrzymują się pomimo leczenia antyhistaminowego (H1). Dr n.med. Kamila Padlewska
40 RIST4721
Randomizowane badanie fazy II prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, dotyczące zakresu dawek, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania RIST4721 u uczestników z krostkowicą słoni i podeszw.
Dr n.med. Kamila Padlewska
41
208833
Bezpieczeństwo, immunogenność i skuteczność potencjalnej szczepionki GSK przeciwko S. aureus (GSK3878858A) podawanej zdrowym dorosłym (ze wzrastającą dawką) oraz dorosłym w wieku od 18 do 64 lat z niedawnym zakażeniem skóry i tkanek miękkich (SSTI) wywołanym S. aureus
Dr n.med. Kamila Padlewska
42 ARQ 151-311/315
Badanie fazy 3, 4-tygodniowe, prowadzone w grupach równoległych, podwójnie ślepe, kontrolowane podłożem, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność 0,15% kremu ARQ-151 stosowanego raz dziennie u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
Dr n.med. Kamila Padlewska
43 ARQ 151-313
Badanie przedłużone, fazy 3,wieloośrodkowe, prowadzone prowadzone metoda otwartej próby, oceniające długoterminowe bezpieczeństwo 0,15% kremu ARQ-151 oraz 0,05% kremu ARQ-151 stosowanego raz dziennie u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
Dr n.med. Kamila Padlewska
44 UNI50001-202
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo badanie fazy IIb, mające na celu ustalenia dawki optymalnej, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania orismilasty u osób dorosłych z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
Dr n.med. Kamila Padlewska
45
M21-500
Wieloośrodkowe badanie fazy III, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności AGN-151586 w leczeniu zmarszczek gładzizny czoła
Dr n.med. Kamila Padlewska
46
BM12H-PSO-03-G02
Randomizowane, podwójnie zaślepione, równoległe, wieloośrodkowe badanie fazy 3, mające na celu porównanie skuteczność i bezpieczeństwa Bmab 1200 i Stelara® u pacjentów z łuszczycą plackowatą w nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
Dr n.med. Kamila Padlewska
47
ADA-IJZ-3001
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby w grupach równoległych badanie zamienności w przewlekłej łuszczycy plackowatej o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, mające na celu ocenę farmakokinetyki, skuteczności, bezpieczeństwa stosowania oraz immunogenności pomiędzy uczestnikami otrzymującymi lek Humira® w ampułko-strzykawce (40 mg/0,4 ml) w sposób ciągły i uczestnikami poddawanymi wielokrotnym zamianom między lekiem Humira® w ampułko-strzykawce (40 mg/0,4 ml) a lekiem Hulio® w ampułko-strzykawce (40 mg/0,8 ml)
Dr n.med. Kamila Padlewska
48
ASLAN004-003
Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe, badanie kliniczne z ustalaniem dawki
mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa ASLAN004 u pacjentów zAtopowym Zapaleniem Skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
Dr n.med. Kamila Padlewska
49
HZNP-DAX-202
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy II prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania daksdylimabu w postaci podskórnych wstrzyknięć w celu zmniejszenia aktywności choroby u dorosłych uczestników z toczniem rumieniowatym krążkowym o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.
Dr n.med. Kamila Padlewska
50
P20-03/BPJ0001
Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, 12-tygodniowe równoległe badanie grupowe mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa BP1.7881 w podaniu doustnym u dorosłych pacjentów z Atopowym Zapaleniem Skóry umiarkowanym do ciężkiego. Dr n.med. Kamila Padlewska
51
INCB 18424-319
Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą podłoże kremu, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ruksolitynibu w kremie u uczestników ze świerzbiączką guzkową. Ocena ruksolitynibu stosowanego miejscowo u pacjentów ze świerzbiączką guzkową (badanie TRuE-PN1) Dr n.med. Kamila Padlewska
1
Nr protokolu: PGL2001
Tytuł badania: Wieloośrodkowe, randomizowane, dwuramienne, równoległe badanie fazy II, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie steroidowego inhibitora sulfatazy PGL2001 z jednoczesnym podawaniem NETA (octan noretysteronu) w leczeniu objawów związanych z endometriozą
Badacz Główny: Dr. n. med. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz
2
Nr protokolu: EFC11570
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie w grupach równoległych w celu oceny wpływu alirokumabu (SAR236553/REGN727) na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów, u których w ostatnim czasie wystąpił ostry zespół wieńcowy
Badacz Główny: prof. Edward Franek
3
Nr protokolu: 20120141
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności brodalumabu u pacjentów z nieodpowiednio kontrolowaną astmą i dużą odwracalnością leku rozszerzającego oskrzela
Badacz Główny: Dr. hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik
4
Nr protokolu: 20120104
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności brodalumabu u pacjentów z nieodpowiednio kontrolowaną astmą i dużą odwracalnością leku rozszerzającego oskrzela
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
5
Nr protokolu: M12-671
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leku Elagolix u pacjentek z bólem związanym z endometriozą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
Badacz Główny: Dr. n. med. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz
6
Nr protokolu: M12-821
Tytuł badania: Badanie uzupełniające mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności leku Elagolix u osób z umiarkowanym lub ciężkim bólem związanym z endometriozą
Badacz Główny: Dr. n. med. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz
7
Nr protokolu: MT-1303
Tytuł badania: Otwarte badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakodynamiki pojedynczej dawki doustnej MT-1303 u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit.
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
8
Nr protokolu: I1F-MC-RHBC(b)
Tytuł badania: 12-tygodniowe wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo LY2439821 z etanerceptem i placebo u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą z długotrwałym okresem przedłużenia
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
9
Nr protokolu: PLK13001/2012-01
Tytuł badania: Wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy prowadzone w warunkach podwójnie ślepiej próby w grupach rónoległych w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leku generycznego w postaci maści zawierającej kalcypotriol-betametazon w porównaniu z maścią Daivobet oraz podłożem maści w leczeniu przewlekłej stabilnej łuszczycy plackowatej u dorosłych pacjentów
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
10
Nr protokolu: D4193C00002
Tytuł badania: Randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe, globalne badanie fazy III nad MEDI4736 monoterapią i MEDI4736 w skojarzeniu z tremelimumabem w porównaniu z terapią standardową u pacjentów z nawracającym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi (SCCHN)
Badacz Główny: Dr n.med. Katarzyna Jarus-Dziedzic
11
Nr protokolu: CAG12003
Tytuł badania: Randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa BoNT/A-DP w leczeniu zmarszczek gładzizny czoła w porównaniu z placebo, a następnie badanie rozszerzone otwartej etykiety
Badacz Główny: Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
12
Nr protokolu: CPH-301-201030
Tytuł badania: Randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa BoNT/A-DP w leczeniu zmarszczek gładzizny czoła w porównaniu z placebo, z następującym badaniem otwartym
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
13
Nr protokolu: R668-AD-1424
Tytuł badania: Badanie III fazy dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji dupilumabu podawanego dorosłym pacjentom z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, którzy nie są odpowiednio leczeni lub nie tolerują doustnej cyklosporyny A lub gdy takie leczenie nie jest wskazane z medycznego punktu widzenia
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
14
Nr protokolu: R668-AD-1225
Tytuł badania: Otwarte badanie interakcji między lekami (DDI) dotyczące dupilumabu (REGN668/SAR231893) u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry (AD)
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
15
Nr protokolu: I1F-MC-RHBS
Tytuł badania: 52-tygodniowe wieloośrodkowe, randomizowane, zaślepione badanie w grupach równoległych porównujące skuteczność i bezpieczeństwo iksekizumabu i ustekinumabu u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
16
Nr protokolu: INTERTRAM3/2014
Tytuł badania: Randomizowane, wieloośrodkowe, z pojedynczą ślepą próbą badanie w grupach równoległych mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji skojarzenia tramadolu o natychmiastowym uwalnianiu (IR) z mikronizowanym mleczanem magnezu jako funkcjonalną substancją pomocniczą w leczeniu przewlekłego bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego i/lub kolana
Badacz Główny: Dr n.med. Katarzyna Jarus-Dziedzic
17
Nr protokolu: IM011011
Tytuł badania: Wieloośrodkowe randomizowane badanie II fazy prowadzone metodą ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, prowadzone w grupach równoległych oceniające kliniczną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu BMS-986165 u pacjentów z łuszczycą w postaci średniej do ciężkiej
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
18
Nr protokolu: RCT-004
Tytuł badania: Randomizowane, otwarte, prowadzone w grupach równoległych badanie biopodobieństwa fazy III oceniające bezpieczeństwo w długim okresie, ze szczególnym uwzględnieniem immunogenności, produktu Rechon Insulin Human Soluble u chorych na cukrzycę typu I
Badacz Główny: Lek. med. Małgorzata Jonak
19
Nr protokolu: R668-AD-1652
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dupilumabu jednocześnie z miejscowo stosowanymi kortykosteroidami u pacjentów w wieku od 6 do <12 lat z ciężkim atopowym zapaleniem skóry
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
20
Nr protokolu: MOR106-CL-201
Tytuł badania: Badanie fazy II, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo z wielokrotną dawką, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki/PD dożylnie podawanego MOR106 u dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
21
Nr protokolu: ANB020-005
Tytuł badania: Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, w grupach równoległych, z zakresem dawek, badające skuteczność, bezpieczeństwo i profil farmakokinetyczny ANB020 podawanego dorosłym osobnikom z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
22
Nr protokolu: IM011046
Tytuł badania: Wieloosrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo BMS-986165 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
23
Nr protokolu: TR-11
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, 2-ramienne badanie fazy 2b/3 dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa u Prurigo Nodularis (PN) z użyciem tabletek ER nalbufiny w celu łagodzenia świądu poprzez modulację świądu i zarysowania (badanie PRISM)
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
24
Nr protokolu: R668-AD-1434
Tytuł badania: Rozszerzone badanie otwarte, mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności dupilumabu u pacjentów w wieku od 6 miesięcy do <18 lat z atopowym zapaleniem skóry
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
25
Nr protokolu: AE451-G-18-004
Tytuł badania: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa JTE-451 podawanego przez 16 tygodni u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą (IMPACT-PS)
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
26
Nr protokolu: 122-0551-209
Tytuł badania: Otwarta ocena potencjału hamującego czynności nadnerczy i właściwości farmakokinetycznych piany propionianowej halobetazolu stosowanej dwa razy dziennie, 0,05% u osób w wieku od 12 do mniej niż 18 lat z łuszczycą plackowatą otrzymującą dwa tygodnie leczenia
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
27
Nr protokolu: DRM06-AD04
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa lebrikizumabu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
28
Nr protokolu: IM011075
Tytuł badania: Wieloośrodkowe badanie będące kontynuacją poprzedniego badania prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu scharakteryzowanie długoterminowego bezpieczeństwastosowania i skuteczności preparatu BMS-986165 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarekowanego do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
29
Nr protokolu: DS107G-05-AD3
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo doustnie podawanego DS107 u dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
30
Nr protokolu: RD.06.SPR.11869
Tytuł badania: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nemolizumabu (CD14152) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
31
Nr protokolu: RD.06.SPR.11863
Tytuł badania: Prospektywne, wieloośrodkowe, długoterminowe badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nemolizumabu (CD14152) u uczestników z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
32
Nr protokolu: AD04-301
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję AD04 (ondansetron) u dorosłych z zaburzeniem używania alkoholu (AUD) i wybranymi polimorfizmami w genach transportera i receptora serotoniny
Badacz Główny: Dr n.med. Katarzyna Jarus-Dziedzic
33
Nr protokolu: R668-AD-1539
Tytuł badania: Badanie fazy 2/3 oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i skuteczność dupilumabu u pacjentów w wieku od ?6 miesięcy do <6 lat z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
34
Nr protokolu: DRM06-AD06
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo lebrikizumabu stosowanego w połączeniu z miejscowym leczeniem kortykosteroidami u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
35
Nr protokolu: DRM06-AD07/J2T-DM-KGAA
Tytuł badania: Długoterminowe badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność lebrikizumabu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego (ADjoin)
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
36
Nr protokolu: R668-AD-1924
Tytuł badania: Wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, w grupach równoległych, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dupilumabu u dorosłych i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry dłoni i stóp o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
37
Nr protokolu: M-17923-30
Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne III fazy, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczenstwa lebrikizumabu w skojarzeniu z kortykosteroidami stosowanymi miejscowo u dorosłych i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, które nie jest odpowiednio kontrolowane za pomocą cyklosporyny lub dla których cyklosporyna nie jest wskazana z medycznego punktu widzenia
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
38
Nr protokolu: KY1005-CT05
Tytuł badania:  
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
39
Nr protokolu: TV45779-IMB-30086
Tytuł badania: Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność TEV-45779 w porównaniu z preparatem XOLAIR (Omalizumab) u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną/spontaniczną, u których objawy utrzymują się pomimo leczenia antyhistaminowego (H1).
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska
40
Nr protokolu: RIST4721
Tytuł badania:  
Badacz Główny: Dr n.med. Kamila Padlewska